KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel
bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen
bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen
gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemini,
Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade
eder.
1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu
Konumu:
Alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel
Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş
sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve
aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.
2. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı
aşağıdaki durumlar için Alışveriş sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için
müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.
3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;
Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için
gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya
da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak,
Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama,
bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi
sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi
sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme, Müşterilere yönelik
kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi
ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve
müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama,
kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel
segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar
araştırmaları,
Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi
süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş
sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya
arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı
doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metnin’nde belirtilen
taraflarla paylaşılabilecektir.
Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye
gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie
(çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama
sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha
sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların
ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının
Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez
yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web
işaretleri kullanabilir.
4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili
kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş
süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı
iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve
icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,
teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili
kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere
önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak
üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız,
kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve
sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla
paylaşılabilecektir. Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde,
6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere
aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki
sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin
Korunması Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri
bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre
boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler
Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in
uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar
işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel
verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama
sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil
teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis
edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri
sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen
daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak
saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka
amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili
kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel
veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.7. Kişisel Veri Sahibi
Olarak Müşterilerin Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel
verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv)
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi)
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii)
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler,
kişisel veri sahipleri Alışveriş Sitemiz Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen
yöntemlerle iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün
içerisinde sonuçlandıracaktır.
İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.